Stampa

IL FULGORE DELLA BELLEZZA - PRUSHI I BUKURISË


: 978-88-6822-171-3
Prezzo: €12,00
IL FULGORE DELLA BELLEZZA - PRUSHI I BUKURISË

 

Una cascata di luminosa freschezza, rutilante di immagini suggestive: “Il fulgore della bellezza” (Prushi i bukurisë) di Anton Berisha propone una riflessione sull’arte della parola che è un magma travolgente – da cui lasciarsi sedurre, in cui cercare chiavi di interpretazione per un tema universale: la bellezza come fonte primigenia e porto/rifugio ultimo – c’è da rimanere incantati, ma bisogna partecipare al gioco dei mille richiami culturali che incitano e inquietano, che eccitano ed esaltano [...] Chi conosce il tema, chi è pratico di speculazione estetica, qui si sente a casa; chi invece non è abituato a frequentare questi campi della creatività, avrà almeno la possibilità di seguire un avvincente viaggio nei doni dell’intelletto. Il percorso di approccio alla bellezza dell’arte si fa quindi – per chi sappia seguirlo – comunque una conquista.
Giuseppe Napolitano

Një ujëvarë e freskisë ndriçuese, e shndritshme të pamjeve sugjestive: “Prushi i bukurisë” i Anton Nikë Berishës cyt përsiatje mbi artin e fjalës që është një magma e rrëmbyeshme dhe joshëse – në të cilën kërkohen çelësat e interpretimit për një temë të përgjithshme: e bukura si burim fillestar dhe lima / strehimore e fundit – që bën të mbetesh i magjepsur, po duhet të marrësh pjesë në lojën e mijëra grishjeve kulturore që të nxitin e të shqetësojnë, që të zgjojnë dhe të lartësojnë [...] Kush e njeh temën, kush është mësuar me të menduarit e thellë, këtu ndihet në shtëpi; në të kundërtën, kush nuk është mësuar të marrë pjesë në fushën e këtillë të krijimtarisë, do të ketë, së pakut, mundësinë të përcjellë një shtegtim mahnitës në dhuntitë e mendjes. Mënyra e qasjes së bukurisë së artit bëhet, pra, – për atë që di ta përcjellë – një përfitim.
Giuseppe Napolitano


Recensioni Clienti:

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.
Chiedi un'informazione riguardo questo prodotto
altre categorie


Arte e spettacolo

Discipline Educative

Letterature

Scienze Umane

Scienze Sociali

Turismo

TIPANERA